ತಾಮ್ರದ (ಕಾಪರ್) ಬಾಟಲಿಯಿಂದ
ನೀರಿನ ಕುಡಿಯಲು ಹನ್ನೇರಡು ಕಾರಣಗಳು
WHY-?
C0PPER WATER BOTTLES
&
ನೀರಿನ್ನು ತಾಮ್ರದ (ಕಾಪರ್ )
ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ? ಕುಡಿಯ ಬೇಕು
A Dozen Reasons to Drink Water from
Copper Water Bottle